STARCO
415 39 700

Salgs og leveringsbetingelser

1. Priser

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Prisene er eks. mva. og miljøavgift og kan endres med omgående virkning uten forvarsel. Leveringsdagens priser gjelder. Ved tilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller maks. 1 mnd. fra tilbudsdato dersom frist ikke er angitt.

2. Leveringsbetingelser

For normalleveranser er prisene å forstå fritt levert kundens utsalgssted, med mindre annet er avtalt. Egenandel frakt på ordre mindre enn kr. 3.800,- netto belastes med kr. 175,-.

Eiendomsretten for varen forblir hos leverandøren inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Leverandøren har salgspant etter Lov av 8.2.1980 nr. 2 om pant.

3. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser gis etter kredittvurdering. Ved for sen betaling belastes renter etter gjeldende rentesats. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer forfaller vårt tilgodehavende straks til betaling. Vi anser dermed vårt kredittforhold som opphørt, og fremtidig salg vil skje mot kontant betaling. Ny kreditt kan ikke innvilges før ny vurdering er foretatt. Det regnes som mislighold når inkassovarsel er sendt og betalingsfristen i dette er oversittet.

4. Andre betingelser

Eventuelle rabatter er i henhold til inngått avtale med selger. Hvis ikke slik avtale er inngått gjelder de til enhver tid gjeldende standardrabatter. Heving av kjøpet på grunn av forsinkelser, kan kun gjøres hvis selger har garantert leveringstid og levering finner sted mer enn 14 dager etter dette.

Manko, feilleveranser eller transportskade må meldes umiddelbart til selger etter vare-mottak. Kunden må selv kontrollere eventuelt avvik i antall kolli og om det er synlige transportskader. Transportskade tas opp med transportør omgående med anmerkning på fraktbrev. En skade/feil ved en vare, hvor det er ønskelig med avslag i prisen/eventuelt bytting av varen, må meddeles selger skriftlig med henvisning til ordrenummer og dato innen produktet monteres på plass. Vi aksepterer ikke vareadresser som ikke samsvarer med fakturamottakers egne eller faste utsalgssteder.

Starco Norge AS, Scan Vest Dekk AS og Terje Vold AS benytter egeninkasso fra INKA Management AS for inndrivelse av utestående fordringer. Nord Norsk Dekkimport AS benytter Lindorff AS.

5. Utstillingsfelger

Utstillingsfelger til bruk i egen utstilling faktureres med 500,- for felger i det lagerførte sortimentet. For felger i bestillingssortimentet faktureres felgene med 850,- Det er ingen returavtale på disse utstillingsfelgene. Om ønskelig kan det suppleres til ett sett og selges. Ordinær pris gjelder på suppleringsfelgene.

6. Vedrørende retur

Eventuell retur avtales skriftlig på forhånd og merkes med forhandlernavn, adressat, ordrenummer, årsak og dato.

Retur som skyldes varen eller selger, byttes uten omkostninger for kjøper. Bruk alltid vår avtalte transportør.
Retur som ikke skyldes varen eller selger:

  • Standard lagervare hos selger: 10% returomkostninger og returfrakt for kjøpers regning
  • Ikke lagerførte varer hos selger: 25% returomkostninger og returfrakt for kjøpers regning

Returnerte varer må være i 1.klasses stand, rengjort, feilfrie og i originalemballasje.

7. Vedrørende avbestillinger

Alle avbestillinger skal omgående foretas av kjøper. For sen avbestilling av ikke lagerførte varer hos selger belastes med min. 25% avbestillingsgebyr med tillegg av frakt og evt. emballasje.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.